WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

 

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654)

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologii
w zakresie opieki pielęgniarskiej,
w zmianie dziennej i nocnej, we wszystkie dni tygodnia, w dni robocze, w święta i dni wolne od pracy

Umowa może być zawarta na okres od 1 lutego 2012 do 31 marca 2012 r.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów można zapoznać się od dnia … stycznia 2012 r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w Sekcji Kontraktowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, tel. 42 71 44 238 oraz na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.

Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 do dnia 27 stycznia 2012 r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Nefrologicznym”.   

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 27 stycznia 2012 r. o godzinie 11.00. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2012 r. o godz. 10:00 poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu oraz na stronie internetowej Szpitala wraz z pisemnym zawiadomieniem biorących udział w konkursie Oferentów. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferenci mogą składać protesty i odwołania dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 

Formularz oferty

Szczegółowe warunki konkursu

Projekt umowy